โรงเรียนในจังหวัดเลย

 • Wiki

  โรงเรียนภูเรือวิทยา

  โรงเรียนภูเรือวิทยา ที่ตั้ง เลขที่ 388 หมู่ที่ 6 บ้านจันตมตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160 ข้อมูล ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง คำขวัญ ธมฺมํ สุจริต จเร (พึงปฏิบัติให้สุจริต) ผู้ก่อตั้ง กรมสามัญศึกษา…

  Read More »
 • Wiki

  โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

  โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านฟากนา ถนนมลิวรรณตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 ข้อมูล ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เขตการศึกษา เลย-หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการ นายอุเทณร์ ขันติยู พื้นที่ 170 ไร่…

  Read More »
 • Wiki

  รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย

  หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง ภาพรวม โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวังภูผา) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีสองรัก) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย สังกัดเทศบาลเมืองเลย…

  Read More »
 • Wiki

  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ข้อมูล ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง คำขวัญ สุสิกโข ลภเตปัญญํ (ผู้ศึกษาดี ย่อมมีปัญญา) ศาสนา พุทธนิกายเถรวาท ผู้ก่อตั้ง กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา เลย-หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการ นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน…

  Read More »
 • Wiki

  โรงเรียนเลยพิทยาคม

  บทความนี้ยังต้องการเพิ่มแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง คุณสามารถพัฒนาบทความนี้ได้โดยเพิ่มแหล่งอ้างอิงตามสมควร เนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออก โรงเรียนเลยพิทยาคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน สี ████ น้ำเงิน – ชมพู เพลง มาร์ชโรงเรียนเลยพิทยาคม เว็บไซต์ http://www.loeipit.ac.th โรงเรียนเลยพิทยาคม (อังกฤษ: Loei…

  Read More »
 • Wiki

  โรงเรียนเชียงคาน

  โรงเรียนเชียงคาน ที่ตั้ง เลขที่ 48 หมู่ที่ 2 ถนนศรีเชียงคานตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ประเทศไทย ข้อมูล ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ คำขวัญ ปัญญา นรานัง รตนัง (ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน) เขตการศึกษา…

  Read More »
 • Wiki

  โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

  โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน สี ████ ม่วง-ขาว เพลง มาร์ชโรงเรียนศรีสงครามวิทยาอำลาซำแม่นาง เว็บไซต์ http://www.srisongkram.ac.th โรงเรียนศรีสงครามวิทยา (อังกฤษ: Srisongkram Wittaya School; อักษรย่อ: ศ.ส.ว. —…

  Read More »
Back to top button