เกาะมินดาเนา

  • Wiki

    เกาะมินดาเนา

    มินดาเนา ภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มเกาะ หมู่เกาะฟิลิปปิน เกาะทั้งหมด 7,107 เกาะหลัก มินดาเนา, จังหวัดซูลู อันดับขนาด 19th จุดสูงสุด Mount Apo การปกครอง Philippines ภูมิภาค คารากา,…

    Read More »
Back to top button