ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง

  • Wiki

    ออกซิโตซิน

    ออกซิโตซิน การอ่านออกเสียง /ˌɒksɪˈtoʊsɪn/ ข้อมูลทางสรีรวิทยา เนื้อเยื่อต้นกำเนิด ต่อมใต้สมอง เนื้อเยื่อเป้าหมาย ทั่ว ตัวรับ ตัวรับออกซิโทซิน (oxytocin receptor) ยับยั้ง atosiban สารต้นกำเนิด oxytocin/neurophysin I prepropeptide เมแทบอลิซึม ตับและoxytocinaseอื่น…

    Read More »
Back to top button