รายชื่อโรงเรียน

 • Wikiรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตรัง

  รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตรัง

  หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตรัง โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง ภาพรวม จังหวัดตรังมีโรงเรียนทั้งหมด 348 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้ อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต…

  Read More »
 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ห

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ห ห​ ห.ก.ว. – โรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี ห.ข.ว. – โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ห.ค.พ. – โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท ห.จ.๑ – โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๑…

  Read More »
 • Wikiรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี

  รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี

  หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก ในปี ค.ศ. 2000 ภาพรวม 2. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี3. นารีนุกูล4. เทศบาลบูรพาอุบล5.…

  Read More »
 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ซ

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ซ ซ ซ.ก. โรงเรียนเซกา จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง จังหวัดสระบุรี ซ.ก.ว. – โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา จังหวัดสระแก้ว ซ.ค. โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม จังหวัดยโสธร…

  Read More »
 • รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์

  หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โรงเรียนเนินพิทยาคม โรงเรียนพัชรพิทยาคม โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา โรงเรียนเพชรพิทยาคม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก…

  Read More »
 • Wikiรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

  รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

  หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง ภาพรวม กาญจนบุรีพิทยาคมอุปถัมภ์วิทยาคารพิทยาคมประชาชนูทิศกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองสิงห์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตแควน้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

  Read More »
 • Wikiรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย

  รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย

  หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง ภาพรวม โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวังภูผา) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีสองรัก) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย สังกัดเทศบาลเมืองเลย…

  Read More »
 • รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ข

  รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ข ข ข.ก. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓ จังหวัดขอนแก่น ข.ก.๒ – โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) จังหวัดขอนแก่น ข.ก.น. – โรงเรียนขามแก่นนคร…

  Read More »
 • Wikiรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร

  รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร

  หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง ภาพรวม โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาครที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสาครบุรี) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองสมุทร) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร…

  Read More »
 • Wikiรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี

  รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี

  หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง ภาพรวม 1.2.1. อุดรพิทยานุกูล สตรีราชินูทิศ มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานีและเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์2. ราชินูทิศ…

  Read More »
Back to top button