ข้าราชการภายใน สพฐ.

  • Wiki

    ด่วนที่สุด การรับย้าย ข้าราชการ ภายในสำนัก ของ สพฐ.

    ด่วนที่สุด การรับย้าย ข้าราชการ ภายในสำนัก ของ สพฐ. ด่วนที่สุด การรับย้าย ข้าราชการ ภายในสำนัก ของ สพฐ. ด้วย สพฐ. อนญาตให้นำตำแหน่งว่างที่ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน ๑๘ ตำแหน่ง และตำแหน่งว่างจากกรณีอื่น โดยให้สำนัก/กลุ่มดำเนินการพิจารณาปรับย้ายข้าราชการที่มีคุณสมบัติให้ดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกันในสำนักก่อน…

    Read More »
Back to top button