ขบวนการทางสังคม

  • พรรคกรีน

    พรรคกรีน (อังกฤษ: Green party) หรือ พรรคเขียว เป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการ มีฐานอยู่บนหลักการการเมืองเขียว หลักการเหล่านี้รวมถึง สิ่งแวดล้อมนิยม การพึ่งพิงประชาธิปไตยรากหญ้า สันติวิธี และการสนับสนุนมูลเหตุแห่งความยุติธรรมทางสังคม ซึ่งรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของชนพื้นเมือง ผู้สนับสนุนหลักการเหล่านี้หรือ “ชาวกรีน” เชื่อว่าการนำหลักการเหล่านี้มาสู่การปฏิบัติ จะนำไปสู่สุขภาพของประชาชน…

    Read More »
Back to top button