กำลังใจของคุณครู

  • Wiki

    การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของคุณครู

    ขวัญและกำลังใจ “คนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด”  การที่จะให้คนทำงานแล้วได้งานนั้น  ต้องได้ใจคนเสียก่อน               “ขวัญและกำลังใจในการทำงาน” คือ สภาพทางจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน เช่นความรู้สึกนึกคิดที่ได้รับอิทธิพล  แรงกดดัน หรือสิ่งเร้าจากปัจจัยหรือสภาพแวดล้มในองค์การที่อยู่รอบตัวเขา และจะมีปฏิกิริยาโต้กลับ  คือพฤติกรรมในการทำงาน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อผลงานของบุคคลนั้น  …

    Read More »
Back to top button