กำมะถัน

  • Wiki

    กำมะถัน

    กำมะถันฟอสฟอรัส ← → คลอรีน O↑S↓Se มวลอะตอม 32.065(5) กรัม/โมล การจัดเรียงอิเล็กตรอน [Ne] 3s2 3p4 อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน 2, 8, 6 คุณสมบัติทางกายภาพ สถานะ ของแข็ง ความหนาแน่น…

    Read More »
Back to top button