การแพทย์แผนจีน

  • Wiki

    ไท่เก๊ก

    ไท่เก๊ก *   มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโก ประเทศ  จีน ภูมิภาค ** เอเชียและแปซิฟิก สาขา ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล อ้างอิง 00424 ประวัติการขึ้นทะเบียน ขึ้นทะเบียน 2563 (คณะกรรมการสมัยที่ 15) รายการ ตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ * ชื่อตามที่ได้จดทะเบียนในบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการสงวนรักษาที่ดี** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก…

    Read More »
Back to top button