Wiki

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก ในปี ค.ศ. 2000

ภาพรวม


รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี2. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
3. นารีนุกูล
4. เทศบาลบูรพาอุบล
5. เทศบาล 2 หนองบัว
6. เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคารรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี1รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี2รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี3รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี4รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี5รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี6รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมือง 1)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมือง 2)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเขื่องใน)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตตระการพืชผล)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเขมราฐ)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีเมืองใหม่)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวาริน)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเดชอุดม)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบุณฑริก)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีแบ่งตามสังกัด


ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในพื้นที่ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 5 เขต
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
 • โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
 • โรงเรียนสังกัดอื่น ๆ เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 5 เขตของจังหวัดอุบลราชธานี

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีแบ่งดังนี้

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 (สพป.อุบลราชธานี เขต 1) ประกอบด้วยอำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอเขื่องใน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอดอนมดแดง และอำเภอเหล่าเสือโก้ก
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 (สพป.อุบลราชธานี เขต 2) ประกอบด้วยอำเภอตระการพืชผล อำเภอเขมราฐ อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอกุดข้าวปุ้น และอำเภอนาตาล
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (สพป.อุบลราชธานี เขต 3) ประกอบด้วยอำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอสิรินธร อำเภอโขงเจียม และอำเภอตาลสุม
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 (สพป.อุบลราชธานี เขต 4) ประกอบด้วยอำเภอวารินชำราบ อำเภอสำโรง อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอนาเยีย
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ประกอบด้วยอำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก อำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย อำเภอทุ่งศรีอุดมและอำเภอน้ำขุ่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 60 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 9 สหวิทยาเขตได้แก่

 • สหวิทยาเขตเมือง 1 รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอเมืองอุบลราชธานี (3 โรงเรียน) และอำเภอม่วงสามสิบ
 • สหวิทยาเขตเมือง 2 รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอเมืองอุบลราชธานี (5 โรงเรียน) อำเภอเหล่าเสือโก้ก และอำเภอดอนมดแดง
 • สหวิทยาเขตเขื่องใน รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอเขื่องใน
 • สหวิทยาเขตตระการพืชผล รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอตระการพืชผล และอำเภอกุดข้าวปุ้น (ยกเว้นโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์)
 • สหวิทยาเขตเขมราฐ รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอกุดข้าวปุ้น (เฉพาะโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์)
 • สหวิทยาเขตศรีเมืองใหม่ รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม อำเภอตาลสุม และอำเภอสิรินธร
 • สหวิทยาเขตวาริน รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอวารินชำราบ อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอสำโรง
 • สหวิทยาเขตเดชอุดม รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอเดชอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม และอำเภอนาเยีย
 • สหวิทยาเขตบุณฑริก รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอบุณฑริก อำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย และอำเภอพิบูลมังสาหาร

โดยอำเภอน้ำขุ่น ไม่มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ตระการพืชผล ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร ตระการพืชผล เกษม ตระการพืชผล 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเก่าขามวิทยา เขื่องใน ศรีสุข เขื่องใน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร ตระการพืชผล แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เขื่องใน เขื่องใน เขื่องใน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม โขงเจียม 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วาริน โคกสว่าง สำโรง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี เขื่องใน ชีทวน เขื่องใน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ศรีเมืองใหม่ จิกเทิง ตาลสุม 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงยางวิทยาคม เมือง 1 ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงสว่างวิทยา บุณฑริก โนนสวรรค์ นาจะหลวย 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม เมือง 2 เหล่าแดง ดอนมดแดง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเดชอุดม เดชอุดม เมืองเดช เดชอุดม 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา บุณฑริก โดมประดิษฐ์ น้ำยืน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนตาลสุมพัฒนา ศรีเมืองใหม่ ตาลสุม ตาลสุม 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมือง 1 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา เดชอุดม ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เดชอุดม ทุ่งเทิง เดชอุดม 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม เดชอุดม โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนนากระแซงศึกษา เดชอุดม นากระแซง เดชอุดม 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาจะหลวย บุณฑริก นาจะหลวย นาจะหลวย 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา บุณฑริก นาโพธิ์ บุณฑริก 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก เดชอุดม นาเยีย นาเยีย 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนนารีนุกูล เมือง 2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนนารีนุกูล 2 เมือง 2 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาส่วงวิทยา เดชอุดม นาส่วง เดชอุดม 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา บุณฑริก สีวิเชียร น้ำยืน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ตระการพืชผล โนนกุง ตระการพืชผล 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ เขมราฐ โนนสวาง กุดข้าวปุ้น 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน บ้านไทย เขื่องใน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร บุณฑริก โพนงาม บุณฑริก 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมือง 1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนปทุมพิทยาคม เมือง 2 ปทุม เมืองอุบลราชธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา เมือง 1 ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนพะลานวิทยาคม เขมราฐ พะลาน นาตาล 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนพังเคนพิทยา เขมราฐ พังเคน นาตาล 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เขมราฐ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เมือง 1 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตระการพืชผล ขุหลุ ตระการพืชผล 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ วาริน แสนสุข วารินชำราบ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ วาริน คำน้ำแซบ วารินชำราบ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิจิตราพิทยา วาริน แสนสุข วารินชำราบ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา เมือง 1 เตย ม่วงสามสิบ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ วาริน สว่าง สว่างวีระวงศ์ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน สหธาตุ เขื่องใน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนสะพือวิทยาคาร ตระการพืชผล สะพือ ตระการพืชผล 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วาริน โนนกลาง สำโรง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ศรีเมืองใหม่ นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม เขื่องใน หัวดอน เขื่องใน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เมือง 2 หนองบก เหล่าเสือโก้ก 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองขอนวิทยา เมือง 2 หนองขอน เมืองอุบลราชธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา เมือง 2 หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ศรีเมืองใหม่ หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วาริน ห้วยขะยุง วารินชำราบ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนอ่างศิลา บุณฑริก อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมือง 1 กระโสบ เมืองอุบลราชธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ศรีเมืองใหม่ เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ 34 !มัธยมศึกษา

โรงเรียนประถม สพฐ.

 • โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนเมืองอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนปทุมวิทยากร อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนบ้านปลาดุก อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนบ้านยางลุ่ม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก
 • โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง
 • โรงเรียนบ้านหนองหิน อำเภอดอนมดแดง
 • โรงเรียนบ้านหนองแล้ง อำเภอดอนมดแดง
 • โรงเรียนบ้านท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง
 • โรงเรียนบ้านยางกะเดา อำเภอดอนมดแดง
 • โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอดอนมดแดง
 • โรงเรียนบ้านโอด อำเภอดอนมดแดง
 • โรงเรียนบ้านแคน อำเภอดอนมดแดง
 • โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ อำเภอดอนมดแดง
 • โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)อำเภอดอนมดแดง
 • โรงเรียนบ้านยาง อำเภอดอนมดแดง
 • โรงเรียนบ้านกุดกั่ว อำเภอดอนมดแดง
 • โรงเรียนบ้านท่าลาด อำเภอดอนมดแดง
 • โรงเรียนบ้านกระบูน อำเภอดอนมดแดง
 • โรงเรียนบ้านค้อ อำเภอดอนมดแดง
 • โรงเรียนบ้านท่าศิลา อำเภอดอนมดแดง
 • โรงเรียนบ้านเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง
 • โรงเรียนบ้านบัวงาม อำเภอเดชอุดม
 • โรงเรียนบ้านหนองสนม อำเภอเดชอุดม
 • โรงเรียนบ้านนาเลิง อำเภอเดชอุดม
 • โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนแฝก อำเภอเดชอุดม
 • โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี อำเภอเดชอุดม
 • โรงเรียนบ้านบบัวทอง อำเภอเดชอุดม
 • โรงเรียนบ้านบ้านคำครั่ง อำเภอเดชอุดม
 • โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเดชอุดม
 • โรงเรียนโนนสว่าง อำเภอนาจะหลวย
 • โรงเรียนบ้านหนองสะโน อำเภอบุณฑริก
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก
 • โรงเรียนบ้านจงเจริญ อำเภอบุณฑริก
 • โรงเรียนบ้านบก อำเภอบุณฑริก
 • โรงเรียนบ้านเปือย อำเภอสำโรง
 • โรงเรียนบ้านเกษม อำเภอตระการพืชผล
 • โรงเรียนดำรงสินอุทิศ อำเภอเดชอุดม
 • โรงเรียนบ้านขี้หนองแสง อำเภอเดชอุดม
 • โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อำเภอม่วงสามสิบ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบรืหารการศึกษาพืเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ตั้งอยู่ที่ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 39 โรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (12 โรงเรียน) เทศบาลนครอุบลราชธานี (5 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 3 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองเดชอุดม (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (2 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองวารินชำราบ (3 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 10 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม แก้งเหนือ เขมราฐ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาคำวิทยา แดงหม้อ เขื่องใน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม นาสะไม ตระการพืชผล 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ตาเกา น้ำขุ่น 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม โนนกลาง พิบูลมังสาหาร 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวงามวิทยา บัวงาม เดชอุดม 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบ็ดตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ช่องเม็ก สิรินธร 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร พิบูล พิบูลมังสาหาร 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ห้วยข่า บุณฑริก 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม เหล่างาม โพธิ์ไทร 34 !มัธยมศึกษา
เทศบาลนครอุบลราชธานี โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 24 !ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 14 !อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 14 !อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 11 !อนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านก้านเหลือง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 12 !อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองเดชอุดม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม เมืองเดช เดชอุดม 11 !อนุบาล
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง พิบูล พิบูลมังสาหาร 14 !อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร พิบูล พิบูลมังสาหาร 12 !อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองวารินชำราบ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ วารินชำราบ 13 !อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น วารินชำราบ วารินชำราบ 13 !อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ วารินชำราบ วารินชำราบ 13 !อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลขามใหญ่ โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี 12 !อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหว้า ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี 11 !อนุบาล
เทศบาลตำบลขามป้อม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขามป้อม ขามป้อม เขมราฐ 11 !อนุบาล
เทศบาลตำบลตระการพืชผล โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร ขุหลุ ตระการพืชผล 12 !อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านม่วงเดียด ขุหลุ ตระการพืชผล 11 !อนุบาล
เทศบาลตำบลนาส่วง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาส่วง นาส่วง เดชอุดม 11 !อนุบาล
เทศบาลตำบลบัวงาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบัวงาม 1 บัวงาม เดชอุดม 11 !อนุบาล
เทศบาลตำบลบุณฑริก โรงเรียนเทศบาลบุณฑริก บัวงาม บุณฑริก 12 !อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลแสนสุข โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข วารินชำราบ 12 !อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหัวนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหัวนา หัวนา เขมราฐ 11 !อนุบาล
เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก 11 !อนุบาล
เทศบาลตำบลอุบล โรงเรียนอนุบาลศรีวนาไล ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี 11 !อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี 11 !อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง (บ้านหมากมาย) กลาง เดชอุดม 11 !อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้ โรงเรียนบ้านบ๋าหอย ถ้ำแข้ ตระการพืชผล 11 !อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านขุมคำ นาโพธิ์ บุณฑริก 12 !อนุบาล-ประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี

โรงเรียนเอกชน


 • โรงเรียนมัธยมพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนสมเด็จ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนอาเวมารีอา อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนมารีย์นิรมล อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนเบญจธัญพิทยา อำเภอม่วงสามสิบ
 • โรงเรียนอุบลวิทยากร อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อำเภอเขมราฐ
 • โรงเรียนเซนต์เอเมลี(เยาวเรศศึกษา) อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนอนุบาลน้องหญิงอำเภอตระการพืชผล
 • โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนอำเภอนาตาล
 • โรงเรียนดำรงวิทยา อำเภอนาตาล
 • โรงเรียนสีทอง อำเภอดอนมดแดง
 • โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม
 • โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนพระกุมารอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนศิริเกษวิทยา อำเภอบุณฑริก
 • โรงเรียนเตรียมบัณฑิต อำเภอบุณฑริก
 • โรงเรียนนันตาศึกษา อำเภอเขื่องใน
 • โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนวัดไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • โรงเรียนบ้านพิณโท อำเภอม่วงสามสิบ
 • โรงเรียนวุฒิศึกษา อำเภอโพธิ์ไทร
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย อำเภอสิรินธร

Back to top button