Wiki

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์


 • อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
  • โรงเรียนเนินพิทยาคม
  • โรงเรียนพัชรพิทยาคม
  • โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
  • โรงเรียนเพชรพิทยาคม
  • โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
 • อำเภอหล่มสัก
  • โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
  • โรงเรียนติ้ววิทยาคม
  • โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
  • โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
  • โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
  • โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  • โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
 • อำเภอหล่มเก่า
  • โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
  • โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
 • อำเภอวิเชียรบุรี
  • โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
  • โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
  • โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
  • โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
  • โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
  • โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
 • อำเภอหนองไผ่
  • โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
  • โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
  • โรงเรียนเพชรละครวิทยา
  • โรงเรียนหนองไผ่
  • โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
 • อำเภอชนแดน
  • โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
  • โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
 • อำเภอบึงสามพัน
  • โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
  • โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
  • โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
  • โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
 • อำเภอศรีเทพ
  • โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
  • โรงเรียนเมืองศรีเทพ
  • โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
 • อำเภอวังโป่ง
  • โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
  • โรงเรียนวังโป่งศึกษา
 • อำเภอน้ำหนาว
  • โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
 • อำเภอเขาค้อ
  • โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
  • โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์

สถาบันการอาชีวศึกษา


  • วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์


 • อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
  • โรงเรียนวังชมภูวิทยาคม

โรงเรียนเอกชน สช.


 • โรงเรียนศรีไพรวิทยา อำเภอเขาค้อ
 • โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์อำเภอหล่มสัก
 • โรงเรียนเมตตาวิทยา อำเภอหล่มสัก
 • โรงเรียนผดุงวิทย์อำเภอหล่มสัก
 • โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
 • โรงเรียนอุดมวิทยา อำเภอบึงสามพัน
 • โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา อำเภอวิเชียรบุรี
 • โรงเรียนเซนต์กาเบียล สันติพัฒนา อำเภอวิเชียรบุรี
 • โรงเรียนบุญรักษ์วรานุสรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี
 • โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา อำเภอวิเชียรบุรี
 • โรงเรียนปาลพันธ์วิทยา อำเภอวิเชียรบุรี
 • โรงเรียนใจจำนงศึกษา อำเภอวิเชียรบุรี
 • โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ อำเภอบึงสามพัน
 • โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
 • โรงเรียนวัชรชัย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
 • โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษาอำเภอวิเชียรบุรี
 • โรงเรียนเสรีศึกษาอำเภอชนแดน
 • โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์อำเภอหนองไผ่
 • โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสักอำเภอหล่มสัก
 • โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยาอำเภอหล่มสัก
 • โรงเรียนจิตพิมล อำเภอหล่มสัก
 • โรงเรียน สำราญราฎวิทยา
 • โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน อำเภอชนแดน
 • โรงเรียนกิตติพิทยา อำเภอชนแดน
 • โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ อำเภอชนแดน

—end—

Back to top button