Wiki

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม


รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวังภูผา)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีสองรัก)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย สังกัดเทศบาลเมืองเลย
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย สังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย สังกัดเทศบาลตำบลนาอ้อ

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยแบ่งตามสังกัด


ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดเลยตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จังหวัดเลยอยู่ในพื้นที่ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู และมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 2 เขต
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
 • โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
 • โรงเรียนสังกัดอื่น ๆ เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย แผนที่แสดงพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดเลย

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดเลยแบ่งดังนี้

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองเลย อำเภอนาด้วง อำเภอปากชม อำเภอเชียงคาน และอำเภอท่าลี่
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ประกอบด้วยอำเภอวังสะพุง อำเภอผาขาว อำเภอภูกระดึง อำเภอเอราวัณ อำเภอหนองหิน และอำเภอภูหลวง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 ประกอบด้วยอำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ และอำเภอนาแห้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

จังหวัดเลยอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภู และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 30 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขตได้แก่

 • สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอเมืองเลย อำเภอนาด้วง อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม และอำเภอท่าลี่
 • สหวิทยาเขตวังภูผา รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอวังสะพุง อำเภอภูกระดึง อำเภอภูหลวง อำเภอผาขาว อำเภอเอราวัณ และอำเภอหนองหิน
 • สหวิทยาเขตศรีสองรัก รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ และอำเภอนาแห้ว
ชื่อโรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ หลักเมืองเลย เขาแก้ว เชียงคาน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา วังภูผา เขาหลวง วังสะพุง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนคอนสาวิทยา หลักเมืองเลย เชียงกลม ปากชม 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา หลักเมืองเลย เชียงกลม ปากชม 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงคาน หลักเมืองเลย เชียงคาน เชียงคาน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเซไลวิทยาคม วังภูผา ศรีสงคราม วังสะพุง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าลี่วิทยา หลักเมืองเลย ท่าลี่ ท่าลี่ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนธาตุพิทยาคม หลักเมืองเลย ธาตุ เชียงคาน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาด้วงวิทยา หลักเมืองเลย นาด้วง นาด้วง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาอ้อวิทยา หลักเมืองเลย ศรีสองรัก เมืองเลย 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาแห้ววิทยา ศรีสองรัก นาแห้ว นาแห้ว 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ หลักเมืองเลย น้ำสวย เมืองเลย 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากชมวิทยา หลักเมืองเลย ปากชม ปากชม 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม วังภูผา ผาน้อย วังสะพุง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม วังภูผา ผาสามยอด เอราวัณ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา วังภูผา ผาอินทร์แปลง เอราวัณ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา ศรีสองรัก ปากหมัน ด่านซ้าย 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม วังภูผา ผานกเค้า ภูกระดึง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูเรือวิทยา ศรีสองรัก หนองบัว ภูเรือ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูหลวงวิทยา วังภูผา ภูหอ ภูหลวง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเลยพิทยาคม หลักเมืองเลย กุดป่อง เมืองเลย 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม วังภูผา โคกขมิ้น วังสะพุง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา หลักเมืองเลย นาอาน เมืองเลย 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังทรายขาววิทยา วังภูผา ทรายขาว วังสะพุง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา ศรีสองรัก โคกงาม ด่านซ้าย 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย หลักเมืองเลย ธาตุ เชียงคาน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา วังภูผา ศรีสงคราม วังสะพุง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ศรีสองรัก ด่านซ้าย ด่านซ้าย 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วังภูผา ท่าช้างคล้อง ผาขาว 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม วังภูผา หนองหิน หนองหิน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม วังภูผา เอราวัณ เอราวัณ 34 !มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1

สพป.เลย เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองเลย อำเภอนาด้วง อำเภอปากชม อำเภอเชียงคาน และอำเภอท่าลี่

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2

สพป.เลย เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนกลางและตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอวังสะพุง อำเภอภูกระดึง อำเภอภูหลวง อำเภอผาขาว อำเภอเอราวัณ และอำเภอหนองหิน

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

สพป.เลยเขต3มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ และอำเภอนาแห้ว

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดเลยมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองเลย (5 โรงเรียน) เทศบาลเมืองวังสะพุง (3 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 10 แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) นาอาน เมืองเลย 13 !อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 3 (บ้านฟากนา) นาอาน เมืองเลย 12 !อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองเลย โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนศรีสะอาด กุดป่อง เมืองเลย 13 !อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง กุดป่อง เมืองเลย 12 !อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง กุดป่อง เมืองเลย 13 !อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด กุดป่อง เมืองเลย 12 !อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม กุดป่อง เมืองเลย 34 !มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองวังสะพุง โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 ศรีสงคราม วังสะพุง 22 !ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ ศรีสงคราม วังสะพุง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล ศรีสงคราม วังสะพุง 11 !อนุบาล
เทศบาลตำบลนาดินดำ โรงเรียนเทศบาลนาดินดำ นาดินดำ เมืองเลย 11 !อนุบาล
โรงเรียนเทศบาลนาดินดำ 2 หนองนาทราย นาดินดำ เมืองเลย 12 !อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลนาโป่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง นาโป่ง เมืองเลย 11 !อนุบาล
เทศบาลตำบลนาอ้อ โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ นาอ้อ เมืองเลย 14 !อนุบาล-มัธยมศึกษา
เทศบาลตำบลนาอาน โรงเรียนเทศบาลนาอาน 1 บ้านติดต่อ นาอาน เมืองเลย 13 !อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลเชียงคาน โรงเรียนเทศบาล 2 เชียงคาน เชียงคาน 23 !ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน (เทศบาล 1) เชียงคาน เชียงคาน 13 !อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลธาตุ โรงเรียนเทศบาลตำบลธาตุ ธาตุ เชียงคาน 12 !อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลท่าลี่ โรงเรียนเทศบาลท่าลี่ ท่าลี่ ท่าลี่ 11 !อนุบาล
เทศบาลตำบลนาด้วง โรงเรียนเทศบาลตำบลนาด้วง นาด้วง นาด้วง 12 !อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลนาดอกคำ โรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล 1) นาดอกคำ นาด้วง 12 !อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลภูเรือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลภูเรือ หนองบัว ภูเรือ 11 !อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี อาฮี ท่าลี่ 11 !อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม โรงเรียนอนุบาลตำบลสานตม สานตม ภูเรือ 11 !อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ โรงเรียนปวนพุวัฒนา ปวนพุ หนองหิน 12 !อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนอนุบาลธีรญาฟ้าใส
 • โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
 • โรงเรียนหทัยคริสเตียน
 • โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน
 • โรงเรียนวรราชวิทยา
 • โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์
 • โรงเรียนประจันตวิทยา
 • โรงเรียนอนุบาลประจันตะ
 • โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง

โรงเรียนสาธิต

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (แผนกมัธยมศึกษา)

Back to top button