Wiki

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม


รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี1.รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี2.รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี1.
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี อุดรพิทยานุกูล
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี สตรีราชินูทิศ
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
และเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
2.
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี ราชินูทิศ 2
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี อุดรพัฒนาการ
3. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
4. มัธยมสิริวัณวรี 1ฯ
5. โนนสูงพิทยาคาร
6. เชียงพังพัฒนวิช
7. หนองแสงวิทยศึกษา
8. สามพาดพิทยาคาร
9. กุมภวาปีพิทยาสรรค์
10. พันดอนวิทยา
11. แชแลพิทยานุสรณ์ รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี5.รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี6.รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี4.รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี3.รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี7.รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี9.รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี8.รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี11.รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี10. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตอุดรพิทยานุกูล)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสตรีราชินูทิศ)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตรักษ์อุดร)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกรมหลวงประจักษ์)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบ้านดุงทุ่งฝน)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหนองหาน)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปาว)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตโนนศรีวัง)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก)
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีแบ่งตามสังกัด


ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จังหวัดอุดรธานีอยู่ในพื้นที่ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี และมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 4 เขต
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
 • โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
 • โรงเรียนสังกัดอื่น ๆ เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 4 เขตของจังหวัดอุดรธานี

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดอุดรธานีแบ่งดังนี้

 • เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม และอำเภอหนองวัวซอ
 • เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ประกอบด้วยอำเภอกุมภวาปี อำเภอศรีธาตุ อำเภอหนองแสง อำเภอโนนสะอาด อำเภอวังสามหมอ และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
 • เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 ประกอบด้วยอำเภอหนองหาน อำเภอบ้านดุง อำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอไชยวาน อำเภอทุ่งฝน และอำเภอกู่แก้ว
 • เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 ประกอบด้วยอำเภอบ้านผือ อำเภอน้ำโสม อำเภอนายูง และอำเภอกุดจับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 63 โรงเรียน โดยจัดอยู่ใน 9 สหวิทยาเขตได้แก่

 • สหวิทยาเขตอุดรพิทยานุกูล รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอเมืองอุดรธานี (7 โรงเรียน)
 • สหวิทยาเขตสตรีราชินูทิศ รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอเมืองอุดรธานี (4 โรงเรียน) และอำเภอหนองวัวซอ
 • สหวิทยาเขตรักษ์อุดร รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอเมืองอุดรธานี (4 โรงเรียน) อำเภอกุดจับ และอำเภอหนองแสง
 • สหวิทยาเขตกรมหลวงประจักษ์ รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอเมืองอุดรธานี (โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร) อำเภอเพ็ญและอำเภอสร้างคอม
 • สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปาว รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอกุมภวาปีและอำเภอประจักษ์ศิลปาคม (โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร)
 • สหวิทยาเขตโนนศรีวัง รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอโนนสะอาด อำเภอศรีธาตุ และอำเภอวังสามหมอ
 • สหวิทยาเขตบ้านดุงทุ่งฝน รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอบ้านดุงและอำเภอทุ่งฝน
 • สหวิทยาเขตหนองหาน รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอหนองหาน อำเภอไชยวาน อำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอกู่แก้ว และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม (โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม)
 • สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก รับผิดชอบโรงเรียนในอำเภอบ้านผือ อำเภอน้ำโสม และอำเภอนายูง
โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ รักษ์อุดร เมืองเพีย กุดจับ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุมภวาปี ลุ่มน้ำปาว กุมภวาปี กุมภวาปี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ ลุ่มน้ำปาว พันดอน กุมภวาปี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนกู่แก้ววิทยา หนองหาน บ้านจีต กู่แก้ว 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำยางพิทยา โนนศรีวัง ผาสุก วังสามหมอ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร กรมหลวงประจักษ์ จอมศรี เพ็ญ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร พระพุทธบาทบัวบก จำปาโมง บ้านผือ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช อุดรพิทยานุกูล นากว้าง เมืองอุดรธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร กรมหลวงประจักษ์ เชียงหวาง เพ็ญ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนไชยวานวิทยา หนองหาน ไชยวาน ไชยวาน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร บ้านดุงทุ่งฝน ดงเย็น บ้านดุง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนตาดทองพิทยาคม โนนศรีวัง ตาดทอง ศรีธาตุ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี พระพุทธบาทบัวบก บ้านผือ บ้านผือ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนทมนางามวิทยาคม โนนศรีวัง ทมนางาม โนนสะอาด 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา บ้านดุงทุ่งฝน บ้านจันทน์ บ้านดุง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา บ้านดุงทุ่งฝน ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร บ้านดุงทุ่งฝน ทุ่งฝน ทุ่งฝน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม อุดรพิทยานุกูล หนองนาคำ เมืองอุดรธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม โนนศรีวัง บะยาว วังสามหมอ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บ้านดุงทุ่งฝน นาไหม บ้านดุง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม พระพุทธบาทบัวบก นางัว น้ำโสม 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา รักษ์อุดร นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา บ้านดุงทุ่งฝน บ้านชัย บ้านดุง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ โนนศรีวัง โนนสะอาด โนนสะอาด 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร อุดรพิทยานุกูล โนนสูง เมืองอุดรธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา หนองหาน บ้านเชียง หนองหาน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา บ้านดุงทุ่งฝน ศรีสุทโธ บ้านดุง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม หนองหาน นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร กรมหลวงประจักษ์ หนองบัว เมืองอุดรธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา หนองหาน บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม กรมหลวงประจักษ์ เพ็ญ เพ็ญ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา หนองหาน โพนสูง ไชยวาน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา พระพุทธบาทบัวบก เมืองพาน บ้านผือ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูพานวิทยา รักษ์อุดร ขอนยูง กุดจับ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี ในพระราชูปถัมภ์ฯ สตรีราชินูทิศ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล กรมหลวงประจักษ์ บ้านยวด สร้างคอม 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนยูงทองพิทยาคม พระพุทธบาทบัวบก นายูง นายูง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชินูทิศ 2 สตรีราชินูทิศ บ้านจั่น เมืองอุดรธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร โนนศรีวัง วังสามหมอ วังสามหมอ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม โนนศรีวัง ศรีธาตุ ศรีธาตุ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สตรีราชินูทิศ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนสร้างคอมวิทยา กรมหลวงประจักษ์ สร้างคอม สร้างคอม 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามพร้าววิทยา อุดรพิทยานุกูล สามพร้าว เมืองอุดรธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร ลุ่มน้ำปาว ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร พระพุทธบาทบัวบก สามัคคี น้ำโสม 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ลุ่มน้ำปาว ท่าลี่ กุมภวาปี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร กรมหลวงประจักษ์ เพ็ญ เพ็ญ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ลุ่มน้ำปาว เสอเพลอ กุมภวาปี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม สตรีราชินูทิศ กุดหมากไฟ หนองวัวซอ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม ลุ่มน้ำปาว สีออ กุมภวาปี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สตรีราชินูทิศ หนองวัวซอ หนองวัวซอ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สตรีราชินูทิศ โนนหวาย หนองวัวซอ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา รักษ์อุดร ทับกุง หนองแสง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ พระพุทธบาทบัวบก หนองหัวคู บ้านผือ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน หนองหาน หนองหาน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร ลุ่มน้ำปาว ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ รักษ์อุดร บ้านตาด เมืองอุดรธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม อุดรพิทยานุกูล กุดสระ เมืองอุดรธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา สตรีราชินูทิศ นาดี เมืองอุดรธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ รักษ์อุดร บ้านจั่น เมืองอุดรธานี 44 !มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา รักษ์อุดร หมากแข้ง เมืองอุดรธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรพิทยานุกูล หมากแข้ง เมืองอุดรธานี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 อุดรพิทยานุกูล เชียงพิณ เมืองอุดรธานี 34 !มัธยมศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

อำเภอเมืองอุดรธานี

 • โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
 • โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
 • โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
 • โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนนี้ได้

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

 • อำเภอกุมภวาปี
  • โรงเรียนบ้านปอ
  • โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
  • โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)
  • โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)
  • โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
  • โรงเรียนบ้านเชียงแหว
  • โรงเรียนบ้านเซียบ
  • โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
  • โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
  • โรงเรียนบ้านเดียม
  • โรงเรียนบ้านนกขะบา
  • โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง
  • โรงเรียนบ้านเมืองพรึก
  • โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง
  • โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
  • โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย
  • โรงเรียนบ้านดอนเงิน
  • โรงเรียนบ้านห้วยกองสี
  • โรงเรียนบ้านโนนสิมมา
  • โรงเรียนบ้านโนนจำปา
  • โรงเรียนบ้านตูม
  • โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์
  • โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
  • โรงเรียนบ้านท่าแร่
  • โรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล
  • โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ
  • โรงเรียนบ้านกุดยาง
  • โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์
  • โรงเรียนบ้านปะโค
  • โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน
  • โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่
  • โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
  • โรงเรียนบ้านดงน้อย
  • โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย
  • โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
  • โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง
  • โรงเรียนบ้านสี่แจ
  • โรงเรียนบ้านดงเรือง
  • โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี
  • โรงเรียนบ้านกงพาน
  • โรงเรียนบ้านพันดอน
  • โรงเรียนบ้านคำเจริญ
  • โรงเรียนบ้านดงแคน
  • โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม
  • โรงเรียนบ้านวาปี
  • โรงเรียนบ้านผือ
  • โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง
  • โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ
  • โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย
  • โรงเรียนบ้านคำไผ่
  • โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง
  • บ้านหินฮาวโนนงาม
  • โรงเรียนบ้านนาแบก
  • โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา
  • โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ
  • โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี
  • โรงเรียนบ้านหนองแดง
  • โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร
  • โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
  • โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ
  • โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์
  • โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ
  • โรงเรียนบ้านท่าสัง
  • โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
  • โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง
  • โรงเรียนบ้านกุดจิก
  • โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  • โรงเรียนบ้านหนองแวง
  • โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ
  • โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง”วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง”
  • โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี
 • อำเภอโนนสะอาด
  • บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
  • บ้านคำเต้าแก้วหินลาด
  • บ้านหนองแสงแสงแก้ว
  • บ้านตาดโตนไร่เดชา
  • บ้านโคกสง่า
  • บ้านม่วงดง
  • บ้านหาดสถาพร
  • ชุมชนทมป่าข่า
  • บ้านทมนางาม
  • บ้านค้อน้อย
  • อนุบาลโนนสะอาด
  • บ้านหัวฝาย
  • บ้านม่วงเฒ่า
  • บ้านโสกรังโนนสว่าง
  • บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง
  • ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
  • บ้านโนนสำราญ
  • บ้านกุดขนวน
  • บ้านโคกล่าม
  • บ้านกระเบื้องโนนทิง
  • บ้านหนองโก
  • บ้านบะยาว
  • บ้านโพธิ์ศรีสำราญ
  • บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
  • บ้านห้วยแสงอรุณวิทยา
  • บ้านหนองกุง
  • บ้านนาเหล่า
  • บ้านโนนทองคำเจริญ
  • บ้านโนนจำปาประชาสรรค์
  • บ้านป่าไม้โนนสวรรค์
 • อำเภอศรีธาตุ
  • ชุมชนจำปี
  • บ้านโนนสูง
  • บ้านโคกน้อย
  • บ้านดูนเลา
  • บ้านโนนม่วง
  • บ้านกุดนาค้อ
  • บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์
  • บ้านป่าหวาย
  • บ้านนายูง
  • บ้านโคกหนองแวง
  • บ้านหนองกุงปาว
  • บ้านคำดอกไม้
  • บ้านห้วยผึ้ง
  • บ้านสามขา
  • บ้านสมดี
  • บ้านโปร่ง
  • บ้านห้วยวังปลา
  • อนุบาลศรีธาตุ
  • บ้านโคกศรี
  • บ้านกอก
  • บ้านหนองนกเขียน
  • บ้านคำม่วง
  • บ้านโคกก่อง
  • บ้านป่าไร่
  • คำเมยวิทยาคม
  • คำกุงประชานุกูล
  • บ้านโคกกลาง
  • บ้านคำบอน
  • คำค้อพิทยศึกษา
  • สามัคคีวิทยาคาร
  • บ้านหนองท่มคำเจริญ
  • บ้านโนนอำนวย
 • อำเภอวังสามหมอ
  • บ้านดงง่ามนางาม
  • บ้านท่าลาด
  • บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง
  • บ้านนาแก
  • บะยาวพัฒนาศึกษา
  • บ้านนาตาดนาโปร่ง
  • บ้านโคกเล้า
  • บ้านนานกชุมนาชุมพร
  • บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย
  • บ้านคำยาง
  • ผาสุกประชานุกูล
  • บ้านดงกลาง
  • บ้านคำน้อย
  • บ้านคำจวง
  • ดานใหญ่พิทยาคาร
  • บ้านผาทอง
  • คำไฮพิทยาคม
  • บ้านวังทอง
  • สหราษฎร์วิทยานุสรณ์
  • อนุบาลวังสามหมอ
  • หาญใจพิทยาคม
  • บ้านไทยสมพร
  • บ้านหนองกุงทับม้า
  • บ้านโนนสวาง
  • หนองไผ่พรเจริญ
  • บ้านโคกสะอาด
  • บ้านคำโคกสูง
  • เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
  • บ้านหนองหญ้าไซ
 • อำเภอหนองแสง
  • อนุบาลหนองแสง
  • บ้านสามเหลี่ยม
  • บ้านหนองประเสริฐ
  • บ้านหนองหว้า
  • บ้านโนนเชียงค้ำ
  • บ้านทับกุงประชานุกูล
  • บ้านหนองบัว
  • บ้านนาดีโคกกลาง
  • บ้านนาฝาย
  • บ้านโคกศรีห้วยยาง
  • บ้านทับไฮ
  • บ้านท่ายม
  • บ้านแสงสว่าง
  • บ้านโคกสว่าง
  • บ้านคำบอนประชาสรรค์
  • บ้านหนองแสง
 • อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
  • อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม
  • บ้านนาม่วง
  • บ้านโนนสา
  • บ้านโนนแสวง
  • บ้านโคกสีวังแสง
  • บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า
  • บ้านเชียงกรม
  • บ้านโนนทรายฟอง
  • บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว
  • บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา
  • บ้านสะอาดนามูล
  • บ้านโนนสมบูรณ์
  • บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก
  • บ้านอุ่มจาน
  • บ้านโพนทอง
  • บ้านเมืองปัง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

 • อำเภอไชยวาน
  • โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
  • โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ
  • โรงเรียนร่มเกล้า 2 อุดรธานี
  • โรงเรียนบ้านคำยาง
  • โรงเรียนบ้านหนองแซง
  • โรงเรียนหนองแวงวิทยา
  • โรงเรียนบ้านหนองหลัก
  • โรงเรียนชุมชนสะงวย
  • โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง
  • โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง
  • โรงเรียนบ้านหนองอิอู
  • โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์
  • โรงเรียนบ้านคำม่วง
  • โรงเรียนบ้านป่าก้าว ไชยวาน
  • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
  • โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร
  • โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์
  • โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด
  • โรงเรียนบ้านดงพัฒนา
  • โรงเรียนสยามกลการ 3
  • โรงเรียนบ้านวังชมภู
 • อำเภอหนองหาน
  • โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
  • โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก
  • โรงเรียนบ้านหนองนกทา
  • โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน
  • โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา
  • โรงเรียนบ้านยา
  • โรงเรียนบ้านสะแบง
  • โรงเรียนบ้านปูลู
  • โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ
  • โรงเรียนบ้านคำอ้อ
  • โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
  • โรงเรียนบ้านม่วง
  • โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง
  • โรงเรียนบ้านพังงู
  • โรงเรียนบ้านขาวัว
  • โรงเรียนบ้านผักตบ
  • โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย
  • โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
  • โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
  • โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง
  • โรงเรียนบ้านนาดี
  • โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
  • โรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสำราญ
 • อำเภอกู่แก้ว
  • โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว
  • โรงเรียนบ้านเหล่าสวนกล้วย
  • โรงเรียนบ้านโนนถั่วดิน
  • โรงเรียนบ้านช้างค้าว
  • โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์
  • โรงเรียนบ้านโยธา
  • โรงเรียนบ้านไพจาน ยุบย้ายไปเรียนกับโรงเรียนบ้านค้อใหญ่ดอนแคน
  • โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ดอนแคน
  • โรงเรียนบ้านซำป่ารัง
  • โรงเรียนบ้านซำป่าหัน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนนี้ได้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอุดรธานีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (8 โรงเรียน) เทศบาลนครอุดรธานี (12 โรงเรียน)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม หัวนาคำ ศรีธาตุ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนชัยนาคำวิทยา นาคำ บ้านดุง 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา เชียงเพ็ง กุดจับ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ แชแล กุมภวาปี 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม หนองแวง น้ำโสม 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม นาทราย พิบูลย์รักษ์ 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนพังงูพิทยาคม พังงู หนองหาน 34 !มัธยมศึกษา
โรงเรียนพันดอนวิทยา พันดอน กุมภวาปี 34 !มัธยมศึกษา
เทศบาลนครอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี 14 !อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 10 หนูดี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) หมากแข้ง เมืองอุดรธานี 12 !อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี 34 !มัธยมศึกษา

โรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


 • โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ อำเภอกุมภวาปี
 • โรงเรียนเซนต์เมรี อำเภอเมืองอุดรธานี
 • โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อำเภอเมืองอุดรธานี
 • โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อำเภอเมืองอุดรธานี
 • สถาบันเพิ่มทักษะการเรียนรู้นานาชาติ IIE อุดรธานี [1] สอนภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส โดยอาจารย์เจ้าของภาษา
 • โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อำเภอกุมภวาปีเว็บไซต์โรงเรียน
 • โรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ1 อำเภอเมืองอุดรธานีเว็บไซด์โรงเรียน
 • โรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ2 อำเภอกุมภวาปี
 • โรงเรียนกมลาลักษณ์ อำเภอศรีธาตุ
 • โรงเรียนเทคโนโลยีรังสิโยภาส อำเภอศรีธาตุ
 • โรงเรียนพิชญบัณฑิต 2 อำเภอเพ็ญ

ประเภทนานาชาติ

 • โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี (Udon Thani International School)
 • โรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี (Holy Mary Udonthani School)

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Back to top button