Wiki

รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย

รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย เป็นบทความที่รวบรวมรายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดโดยจำแนกตามจังหวัด

ภาคเหนือ


จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
เชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พ.ศ. 2451
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พ.ศ. 2476
เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พ.ศ. 2432
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พ.ศ. 2449
น่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร พ.ศ. 2450
โรงเรียนสตรีศรีน่าน พ.ศ. 2468
พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดพะเยาเมื่อปี พ.ศ. 2520
แพร่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2444
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2464
แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา พ.ศ. 2445
ลำปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พ.ศ. 2441
โรงเรียนลำปางกัลยาณี พ.ศ. 2458
ลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2447
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน พ.ศ. 2472
อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2452
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พ.ศ. 2463

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พ.ศ. 2456
โรงเรียนอนุกูลนารี พ.ศ. 2482
ขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พ.ศ. 2440
โรงเรียนกัลยาณวัตร พ.ศ. 2463
ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล พ.ศ. 2442
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ พ.ศ. 2481
นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย พ.ศ. 2452 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดนครพนม “ปิยะมหาราชาลัย” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2512 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครพนม “สตรีนครพนม” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย”
นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พ.ศ. 2442
โรงเรียนสุรนารีวิทยา พ.ศ. 2468
บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ พ.ศ. 2509 เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬเมื่อปี พ.ศ. 2554
บุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม พ.ศ. 2447 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ “บุรีรัมย์วิทยาลัย” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดบุรีรัมย์ “ศรีบุรีรัมย์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2481 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม”
มหาสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม พ.ศ. 2449
โรงเรียนผดุงนารี พ.ศ. 2469
มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร พ.ศ. 2491 เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดมุกดาหารเมื่อปี พ.ศ. 2525
ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม พ.ศ. 2493 เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดยโสธรเมื่อปี พ.ศ. 2515
ร้อยเอ็ด โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย พ.ศ. 2450
โรงเรียนสตรีศึกษา พ.ศ. 2456
เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม พ.ศ. 2450 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดเลย “สโมสรวิทยาลัย” ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเลย “วัฑฒนดรุณี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2482 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนเลยพิทยาคม”
ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย พ.ศ. 2455
โรงเรียนสตรีสิริเกศ พ.ศ. 2482
สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พ.ศ. 2455 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสกลนคร “สกลราชวิทยานุกูล” ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสกลนคร “สตรีสกลรัตน์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2466 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล”
สุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร พ.ศ. 2456
โรงเรียนสิรินธร พ.ศ. 2478
หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร พ.ศ. 2457 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดหนองคาย “หนองคายวิทยาคาร” ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดหนองคาย “ปทุมเทพรังสรรค์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2473 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร”
หนองบัวลำภู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร พ.ศ. 2514 เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อปี พ.ศ. 2536
อุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล พ.ศ. 2445
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ พ.ศ. 2460
อุบลราชธานี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช พ.ศ. 2440
โรงเรียนนารีนุกูล พ.ศ. 2443
อำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ พ.ศ. 2494 เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อปี พ.ศ. 2536

ภาคกลาง


จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
กำแพงเพชร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม พ.ศ. 2445 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร “วัชรราษฎร์วิทยาลัย” ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2514 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดกำแพงเพชร “นารีวิทยา” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2469 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม”
ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พ.ศ. 2452 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดชัยนาท “วิชัยบำรุงราษฎร์” ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชัยนาท “คณะราษฎร์บำรุง ๒” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม”
นครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม พ.ศ. 2459 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดนครนายก “นาครส่ำสงเคราะห์” ต่อมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครนายก “ศรีนครนายก” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนนครนายกวิทยาคม”
นครปฐม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย พ.ศ. 2452
โรงเรียนราชินีบูรณะ พ.ศ. 2457
นครสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ พ.ศ. 2448
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พ.ศ. 2455
นนทบุรี โรงเรียนศรีบุณยานนท์ พ.ศ. 2451
โรงเรียนสตรีนนทบุรี พ.ศ. 2475
ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล พ.ศ. 2446
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี พ.ศ. 2472
พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พ.ศ. 2448
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พ.ศ. 2462
พิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม พ.ศ. 2441 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดพิจิตร “พิจิตรวิทยาคม” ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพิจิตร “พิจิตรกัลยาณี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม”
พิษณุโลก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พ.ศ. 2442
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พ.ศ. 2466
เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม พ.ศ. 2444
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี พ.ศ. 2458
ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พ.ศ. 2442 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดลพบุรี “พิบูลวิทยาลัย” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2463 ได้มีการแยกนักเรียนหญิงตั้งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี “ลวะศรี” และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย” ต่อมาจึงยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ พ.ศ. 2426
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ พ.ศ. 2445
สมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร พ.ศ. 2451
โรงเรียนถาวรานุกูล พ.ศ. 2462
สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย พ.ศ. 2457
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ พ.ศ. 2455
สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม พ.ศ. 2445 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี “สระบุรี” ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสระบุรี “สหายหญิง” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม”
สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี พ.ศ. 2449 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี “สิงหวัฒนพาห” ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสิงห์บุรี “สตรีสิงห์บุรี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนสิงห์บุรี”
สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม พ.ศ. 2441
โรงเรียนอุดมดรุณี พ.ศ. 2461
สุพรรณบุรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย พ.ศ. 2441
โรงเรียนสงวนหญิง พ.ศ. 2472
อ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พ.ศ. 2429
โรงเรียนสตรีอ่างทอง พ.ศ. 2482
อุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม พ.ศ. 2465 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดอุทัยธานี “อุทัยทวีเวท” ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอุทัยธานี “เบญจมราชูทิศ” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2456 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนอุทัยวิทยาคม”

ภาคตะวันออก


จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2454
โรงเรียนศรียานุสรณ์ พ.ศ. 2462
ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ พ.ศ. 2435
โรงเรียนดัดดรุณี พ.ศ. 2458
ชลบุรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง พ.ศ. 2411
โรงเรียนชลกันยานุกูล พ.ศ. 2458
ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ พ.ศ. 2442
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ พ.ศ. 2479
ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง พ.ศ. 2456
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี พ.ศ. 2460
ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม พ.ศ. 2442 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดระยอง “ระยองมิตรอุปถัมภ์” ต่อมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดระยอง “บุญศิริบำเพ็ญ” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2463 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนระยองวิทยาคม”
สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว พ.ศ. 2501 เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดสระแก้วเมื่อปี พ.ศ. 2536

ภาคตะวันตก


จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
กาญจนบุรี โรงเรียนวิสุทธรังษี พ.ศ. 2447
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ พ.ศ. 2472
ตาก โรงเรียนตากพิทยาคม พ.ศ. 2443
โรงเรียนผดุงปัญญา พ.ศ. 2471
ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย พ.ศ. 2457 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “ประจวบวิทยาลัย” ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “ประจวบสมบูรณ์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2485 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนประจวบวิทยาลัย”
เพชรบุรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2444
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2460
ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี พ.ศ. 2429
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ พ.ศ. 2470

ภาคใต้


จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล พ.ศ. 2452 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดกระบี่ “อำมาตย์พานิชนุกูล” ต่อมาเมื่อวันที่ พ.ศ. 2513 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดกระบี่ “สตรีกระบี่” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล”
ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย พ.ศ. 2440
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา พ.ศ. 2467
ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ พ.ศ. 2459
โรงเรียนสภาราชินี พ.ศ. 2479
นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ พ.ศ. 2441
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พ.ศ. 2461
นราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส พ.ศ. 2456
โรงเรียนนราสิกขาลัย พ.ศ. 2483
ปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2455
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล พ.ศ. 2465
พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พ.ศ. 2471
โรงเรียนสตรีพังงา พ.ศ. 2499
พัทลุง โรงเรียนพัทลุง พ.ศ. 2448
โรงเรียนสตรีพัทลุง พ.ศ. 2482
ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พ.ศ. 2440
โรงเรียนสตรีภูเก็ต พ.ศ. 2452
ยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พ.ศ. 2452
โรงเรียนสตรียะลา พ.ศ. 2469
ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร พ.ศ. 2449
โรงเรียนสตรีระนอง พ.ศ. 2483
สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2439
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2464
สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา พ.ศ. 2453 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสตูล “สตูลวิทยา” ต่อมาเมื่อวันที่ พ.ศ. 2491 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสตูล “สตรีสตูล” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2484 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนสตูลวิทยา”
สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2450
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา พ.ศ. 2482

อดีต


จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
กระบินทร์บุรี โรงเรียนกบินทร์บุรี พ.ศ. 2460 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดกระบินทร์บุรี “กบินทร์ราษฎรอำรุง” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดปราจิณบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2469
ขุขันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย พ.ศ. 2455 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดขุขันธ์ “ขุขันธ์ราษฎร์รังรักษ์” ต่อมาเปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดศรีสะเกษ หลังจากการเปลี่ยนนามจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ. 2481
โรงเรียนสตรีสิริเกศ พ.ศ. 2482 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขุขันธ์ “สตรีขุขันธ์” ต่อมาเปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ หลังจากการเปลี่ยนนามจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ. 2481
ตะกั่วป่า โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” พ.ศ. 2443 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดพังงา เมื่อปี พ.ศ. 2474
ธนบุรี โรงเรียนทวีธาภิเศก พ.ศ. 2438 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดธนบุรี “ทวีธาภิเศก” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากการยุบเลิกจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2514
โรงเรียนศึกษานารี พ.ศ. 2453 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดธนบุรี “ศึกษานารี” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากการยุบเลิกจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2514
ธัญญบุรี โรงเรียนธัญบุรี พ.ศ. 2455 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดธัญญบุรี “ธัญญสิทธิศิลป์” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดปทุมธานี เมื่อปี พ.ศ. 2474
โรงเรียนธัญรัตน์ พ.ศ. 2499 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดธัญญบุรี “รังสิต” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดปทุมธานี เมื่อปี พ.ศ. 2474
พระนคร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ. 2425 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดพระนคร “สวนกุหลาบวิทยาลัย” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากการยุบเลิกจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2514
โรงเรียนสตรีวิทยา พ.ศ. 2443 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพระนคร “สตรีวิทยา” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากการยุบเลิกจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2514
พระประแดง โรงเรียนวัดทรงธรรม พ.ศ. 2429 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดพระประแดง “เมืองนครเขื่อนขันธ์” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2474
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี พ.ศ. 2482 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพระประแดง “วิสุทธิกษัตรี” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2474
มีนบุรี โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ พ.ศ. 2453 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดมีนบุรี “เศรษฐบุตรบำเพ็ญ” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดพระนครและจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. 2474
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ พ.ศ. 2467 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมีนบุรี “สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดพระนครและจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. 2474
สวรรคโลก โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา พ.ศ. 2438 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสวรรคโลก “สวรรควิทยา” ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสวรรคโลก “อนันตนารี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดสุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. 2474
สายบุรี โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” พ.ศ. 2464 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสายบุรี “แจ้งประชาคาร” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส เมื่อปี พ.ศ. 2474
หล่มศักดิ์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม พ.ศ. 2444 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดหล่มศักดิ์ “ศักดิ์วิทยาคาร” ต่อมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดหล่มศักดิ์ “สตรีวิทยา” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2461 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2474
หลังสวน โรงเรียนสวนศรีวิทยา พ.ศ. 2442 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดหลังสวน “สวนศรีวิทยา” ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2509 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดหลังสวน “อนุกูลสตรี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2456 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนสวนศรีวิทยา” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดชุมพร เมื่อปี พ.ศ. 2474

Back to top button