Wiki

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ห

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ห

ห​


 • ห.ก.ว. – โรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี
 • ห.ข.ว. – โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
 • ห.ค.พ. – โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
 • ห.จ.๑ – โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี (ประถมศึกษา)
 • ห.จ.๒ – โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ห.จ.พ. – โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
 • ห.จ.น. – โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ห.จ.ว. – โรงเรียนห้วยจริงวิทยา จังหวัดสุรินทร์
 • ห.ซ.ว. – โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงราย
 • ห.ซ. -โรงเรียนบ้านห้วยไซ จังหวัดลำพูน
 • ห.ท. – โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง
 • ห.ทร.พ. – โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 • ห.ท.ว. – โรงเรียนหัวโทนวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ห.น.ว. – โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร จังหวัดนครสวรรค์
 • ห.ผ.พ. – โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ห.ผ.ว. – โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม จังหวัดสิงห์บุรี
 • ห.พ.
  • โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
  • โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
  • โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนหินโงมพิทยาคม จังหวัดหนองคาย
  • โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
 • ห.พ.ค. – โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
 • ห.ย. – โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ห.ร. – โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
 • หร.พ. – โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 • ห.ว.
  • โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนหินดาดวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์
  • โรงเรียนหัวถนนวิทยา จังหวัดชลบุรี
  • โรงเรียนห้วยยางวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ห.ว.ค.
  • โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
  • โรงเรียนหินกองวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ห.ว.น. – โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 • ห.ว.ป. – โรงเรียนหอวังปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ห.ศ.
  • โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • โรงเรียนห้วยยางศึกษา จังหวัดระยอง
 • หส.ว. – โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 • ห.ห. – โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ห.ห.ว. – โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ห.อ. – โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

—end—

Back to top button