Wiki

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/พ

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย พ


 • พ.ก.
  • โรงเรียนเขาพังไกร จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” จังหวัดสระบุรี
  • โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง
  • โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม จังหวัดนครนายก
 • พ.ก.ว.
  • โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา จังหวัดเลย
  • โรงเรียนพระแก้ววิทยา จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ข.
  • โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • โรงเรียนบ้านพรุนายขาว จังหวัดพัทลุง
 • พ.ค.
  • โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา
  • โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม จังหวัดหนองคาย
  • โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม จังหวัดนครพนม
  • โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนพังเคนพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
  • โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม จังหวัดพัทลุง
 • พ.ค.ว. – โรงเรียนเพชรละครวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์
 • พ.ง. – โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
 • พ.ง.พ. – โรงเรียนพังงูพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
 • พ.ง.ศ. – โรงเรียนโพนงามศึกษา จังหวัดสกลนคร
 • พ.จ. – โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จังหวัดอ่างทอง
 • โรงเรียนอนุบาลเพียรจรัส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • พ.จ.จ. – โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา จังหวัดนครปฐม
 • พ.จ.น. – โรงเรียนพณิชยการจำนงค์ กรุงเทพมหานคร
 • พ.จ.ว.
  • โรงเรียนพุทธจักรวิทยา กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนพรเจริญวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
 • พ.ช.
  • โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
  • โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก
  • โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
  • โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี จังหวัดพัทลุง
  • โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก จังหวัดระยอง
 • พ.ช.น. – โรงเรียนพิชญ์ชนก กรุงเทพมหานคร
 • พ.ช.พ. – โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม จังหวัดสกลนคร
 • พ.ด.
  • โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
  • โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ต.
  • โรงเรียนพนางตุง จังหวัดพัทลุง
  • โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จังหวัดสงขลา
  • วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร
 • พ.ท.
  • โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  • โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี
  • โรงเรียนพานทอง จังหวัดชลบุรี
  • โรงเรียนโพนทองวิทยายน จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนวัดโพธิ์แทน จังหวัดนครนายก
 • พ.ท.ค. – โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ท.ด. – โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 • พ.ท.น. – โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 • พ.ท.พ. – โรงเรียนพะทายพิทยาคม จังหวัดนครพนม
 • พ.ท.ว.
  • โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี
  • โรงเรียนพระทองคำวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ธ.
  • โรงเรียนพหลโยธิน(พ่วงเจริญอุปภัมภ์) กรุงเทพมหานคร
  • วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 • พ.ธ.พ.
  • โรงเรียนพันธะศึกษาพิทยา กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ธ.ม. – โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม กรุงเทพมหานคร
 • พ.ธ.ว.
  • โรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
  • โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา จังหวัดหนองคาย
 • พ.ธ.ส. – โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.น.
  • โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี
  • โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี
  • โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา จังหวัดนครนายก
  • โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จังหวัดสมุทรสาคร
  • โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
  • วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนพินิตประสาธน์ จังหวัดพะเยา
 • พ.น.ร. -โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
 • พ.น.พ. – โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม จังหวัดหนองคาย
 • พ.น.ม. – โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ
 • พ.น.ศ. – โรงเรียนพลพัฒนศึกษา จังหวัดขอนแก่น
 • พ.น.ส. – โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พ.บ.
  • โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
  • โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
  • โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนพนมเบญจา จังหวัดกระบี่
  • โรงเรียนพระบางวิทยา จังหวัดนครสวรรค์
  • โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี จังหวัดภูเก็ต
 • พ.บ.ร. – โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี
 • พ.ป.
  • โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
  • โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ป.๒ – โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
 • พ.ป.ค. – โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จังหวัดสงขลา
 • พ.ป.ร. – โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ป.ว. – โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ป.ศ. – โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
 • พ.ป.ส.
  • โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  • โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ จังหวัดบึงกาฬ
 • พ.ป.อ. – โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่
 • พ.พ.
  • โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
  • โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
  • โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
  • โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
  • โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย
  • โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
  • โรงเรียนพุดซาพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จังหวัดน่าน
  • โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
  • โรงเรียนไพศาลีพิทยา จังหวัดนครสวรรค์
  • โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” จังหวัดกาญจนบุรี
  • โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
  • โรงเรียนพระครูพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
  • โรงเรียนพานพร้าว จังหวัดหนองคาย
  • โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
  • โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร จังหวัดยโสธร
  • โรงเรียนวัดพรหมเพชร จังหวัดนครนายก
 • พ.พ.ก. – โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล จังหวัดมหาสารคาม
 • พ.พ.ค.
  • โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
  • โรงเรียนโพนพิทยาคม จังหวัดสกลนคร
  • โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.พ.ท. – โรงเรียนพยุหะพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์
 • พ.พ.น. – โรงเรียนพิพัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • พ.พ.ย. – โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จังหวัดเชียงราย
 • พ.พ.ร. – โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.พ.ว. – โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.พ.ศ. – โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ม.
  • โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี
  • โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
  • โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร จังหวัดภูเก็ต
 • พ.ม.ข. – โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง กรุงเทพมหานคร
 • พ.ม.ย. – โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา กรุงเทพมหานคร
 • พ.ม.ว. – โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จังหวัดอุทัยธานี
 • พ.ม.ส. – โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ม.ร.
  • โรงเรียนพระแม่มารีสาทร กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 • พ.ย.
  • โรงเรียนพิมลวิทย์ กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนเพิ่มวิทยา จังหวัดนครปฐม
 • พ.ร.
  • โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” จังหวัดจันทบุรี
  • โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง
  • โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
  • โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์
  • โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร
  • โรงเรียนพัชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
  • โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ จังหวัดมุกดาหาร
[โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่50
ลพบุรี

 • พ.ร.ป. – โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • พร.พ. – โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • พ.ร.ภ. – โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก จังหวัดสิงห์บุรี
 • พ.ร.ว.
  • โรงเรียนพญารามวิทยา จังหวัดสุรินทร์
  • โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง
  • โรงเรียนพิมพ์นรีวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • พ.ร.ศ. – โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปัตตานี
 • พ.ร.ส. – โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกาญจนบุรี
 • พ.ล. – โรงเรียนพล จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ล.ว.
  • โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” จังหวัดสระบุรี
  • โรงเรียนพญาลอวิทยาคม จังหวัดพะเยา
 • พ.ว.
  • โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา
  • โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว) จังหวัดนครสวรรค์
  • โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
  • โรงเรียนพิไกรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
  • โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • โรงเรียนพลวิทยา จังหวัดสงขลา
  • โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
  • โรงเรียนพนาสนวิทยา จังหวัดสุรินทร์
  • โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ
  • โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จังหวัดพิษณุโลก
  • โรงเรียนพันดอนวิทยา จังหวัดอุดรธานี
  • โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา จังหวัดพิจิตร
  • โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์
  • โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ จังหวัดพะเยา
  • โรงเรียนพบพระวิทยาคม จังหวัดตาก
  • โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
  • โรงเรียนพนมรอกวิทยา จังหวัดนครสวรรค์
  • โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ จังหวัดบึงกาฬ
  • โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จังหวัดนครพนม
  • โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา จังหวัดชุมพร
  • โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น
  • โรงเรียนพยุห์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
  • โรงเรียนพะลานวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
  • โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ จังหวัดยโสธร
  • โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม จังหวัดหนองคาย
  • โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
  • โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  • โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่
 • พว.ก. – โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา จังหวัดเชียงราย
 • พ.ว.ค.
  • โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
  • โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ว.จ. – โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร
 • พ.ว.พ.
  • โรงเรียนพูวัดพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
  • โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา จังหวัดนครนายก
 • พ.ว.ว. – โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ว.ศ. – โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ว.ส. – โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จังหวัดราชบุรี
 • พ.ศ.
  • โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ
  • โรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
  • โรงเรียนพนมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา จังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ.พ. – โรงเรียนไพศาลพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ.ว.
  • โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
  • โรงเรียนพงศิริวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ส.
  • โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จังหวัดพิจิตร
  • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
  • โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล
  • โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
  • โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครพนม
 • พ.ส.ก. – โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ส.ช. – โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี
 • พ.ส.ธ. – โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา จังหวัดอุทัยธานี
 • พ.ส.ป. – โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พ.ส.พ. – โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
 • พ.ส.ม.
  • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม
  • โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ส.ว.
  • โรงเรียนพระแสงวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนโพธิแสนวิทยา จังหวัดสกลนคร
  • โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์ จังหวัดลำปาง
 • พ.ห.
  • โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.อ.
  • โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จังหวัดพิจิตร
  • โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
  • วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรุงเทพมหานคร
 • พ.อ.ท. – โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย จังหวัดชลบุรี

—end—

Back to top button