Wiki

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ศ

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ศ


 • ศ.ก.
  • โรงเรียนศรีวิกรม์ กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา จังหวัดขอนแก่น
  • โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร
 • ศ.ก.พ. – โรงเรียนศรีแก้วพิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 • ศ.ก.ว.
  • โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
  • โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
 • ศ.ก.ว.๒ – โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) จังหวัดศรีสะเกษ
 • ศ.ค.
  • โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
  • โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
 • ศ.ค.ว.
  • โรงเรียนศรีใครวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ศ.จ.
  • โรงเรียนศรีจิตรา จังหวัดปทุมธานี
  • โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ศ.จ.ร. – โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ศ.ฉ – โรงเรียนวัดเศวตฉัตร กรุงเทพมหานคร
 • ศ.ช.
  • โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย
  • โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
 • ศ.ฒ. – โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร
 • ศ.ณ.ล. – โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย จังหวัดสุรินทร์
 • ศ.ต.ว.
  • โรงเรียนศาลาตึกวิทยา จังหวัดนครปฐม
  • โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 • ศ.ท.
  • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
  • โรงเรียนศรีหฤทัย จังหวัดจันทบุรี
  • โรงเรียนศิริมาตย์เทวี จังหวัดเชียงราย
  • โรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกูล จังหวัดนครปฐม
  • โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ศ.ท.ม. – โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์
 • ศ.ธ. – โรงเรียนศรีธรรมวิทยา จังหวัดยโสธร
 • ศ.ธ.พ. – โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
 • ศ.ธ.ว.
  • โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนศิริธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส
 • ศ.น.
  • โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนศึกษาสมบูรณ์อนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
  • โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
  • โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา จังหวัดพัทลุง
 • ศ.น.น. – โรงเรียนศรีนครน่าน จังหวัดน่าน
 • ศ.น.ป. – โรงเรียนศาสนูปถัมป์ปากพะยูนมูลนิธิ จังหวัดพัทลุง
 • ศ.บ.
  • โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
  • โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนศึกษาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี
  • โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ จังหวัดนครพนม
 • ศ.บ.พ. – โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
 • ศ.ป.
  • โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จังหวัดสมุทรปราการ
  • โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
  • โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ จังหวัดยโสธร
  • โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์
 • ศ.ป.พ. – โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 • ศ.ป.ส. – โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี จังหวัดสกลนคร
 • ศ.พ.ว. – โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ศ.ภ. – โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
 • ศ.ภ.๒ – โรงเรียนศรียาภัย ๒ (เมืองชุมพรวิทยา) จังหวัดชุมพร
 • ศ.ภ.ว. – โรงเรียนศุภวรรณ กรุงเทพมหานคร
 • ศ.ภ.ส. – โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์
 • ศ.ม.พ. – โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 • ศ.ม.ส. – โรงเรียนศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 • ศ.ม.อ. – โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ศ.ร.
  • โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จังหวัดจันทบุรี
  • โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี
  • โรงเรียนศรีสำราญราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรสาคร
  • โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี จังหวัดปัตตานี
 • ศ.ร.ช. – โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • ศ.ร.ว.
  • โรงเรียนศรีรัตนวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
  • โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู
  • โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
 • ศ.ล.ว. – โรงเรียนศิลาลาดวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 • ศ.ว.
  • โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
  • โรงเรียนศรีสุวิช จังหวัดชลบุรี
  • โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนศิริวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ
  • โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย จังหวัดชลบุรี
  • โรงเรียนศรีสุขวิทยา จังหวัดนครราชสีมา,จังหวัดสุรินทร์
  • โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
  • โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย
  • โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
  • โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จังหวัดชัยนาท
  • โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
  • โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จังหวัดนครพนม
  • โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา จังหวัดลำปาง
  • โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม จังหวัดสิงห์บุรี
  • โรงเรียนศรีวารินทร์ จังหวัดนราธิวาส
  • โรงเรียนศศิราวดี จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนศึกษาวิทย์ จังหวัดพิษณุโลก
 • ศ.ว.ก
  • โรงเรียนศรีวรการ ฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา
  • โรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ศ.ว.บ. – โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ศ.ว.ป. – โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ศ.ศ.
  • โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัดน่าน
  • โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
  • โรงเรียนศรีเจริญศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ศ.ศ.ส. – โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี
 • ศ.ส.
  • โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
  • โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
  • โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จังหวัดยโสธร
 • ศส.ขก. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ศส.จ. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • ศส.จบ. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 • ศส.จอ. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ จังหวัดลำปาง
 • ศส.ช. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • ศส.ชน. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 • ศส.ชม. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ศส.ตก. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก จังหวัดตาก
 • ศส.ตร. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราด จังหวัดตราด
 • ศส.ธ. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ศส.น. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ศส.นธ. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
 • ศส.นน. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน จังหวัดน่าน
 • ศส.บ. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 • ศส.พ. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 • ศส.พช. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ศส.พท. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ศส.พบ. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ศส.ลย. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย จังหวัดเลย
 • ศ.ส.ว.
  • โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย
  • โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม จังหวัดขอนแก่น
  • โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ
  • โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ จังหวัดลำปาง
 • ศส.สฎ. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ศส.สน. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • ศส.อจ. – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ศ.ฬ. – โรงเรียนวัดศรีจุฬา จังหวัดนครนายก
 • ศ.อ.
  • โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร

—end—

Back to top button