Wiki

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/จ

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย จ


 • จ.ค.
  • โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
  • โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ
 • จ.จ.ว. – โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 • จ.ช. – โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา
 • จ.ซ. – โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว จังหวัดตรัง
 • จ.ฐ.ป. – โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • จ.ด. – โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
 • จ.ด.ณ. – โรงเรียนจินดามณี กรุงเทพมหานคร
 • จ.ด.พ – โรงเรียนจินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร
 • จ.ด.ร – โรงเรียนจินดารัตน์ ลพบุรี
 • จ.ด.ว. – โรงเรียนจิกดู่วิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ
 • จ.ด.ศ – โรงเรียนจินดาศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • จ.ท.
  • โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
  • โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง จังหวัดนครนายก
  • โรงเรียนจุฑาทิพย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • จ.บ.
  • โรงเรียนจินดาบำรุง
  • โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก
 • จ.ป. – โรงเรียนจันทร์ประภัสอนุสรณ์ จังหวัดยะลา
 • จ.ป.ค. – โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
 • จ.ป.ว.
  • โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี
 • จ.ป.ส. – โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์
 • จ.ธ.ว. – โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์
 • จ.ฝ. – โรงเรียนจงฝามูลนิธิ จังหวัดยะลา
 • จ.พ.
  • โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
  • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จังหวัดสงขลา
  • โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี
  • โรงเรียนจรัสพิชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • โรงเรียนอนุบาลจินดาพร กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย จังหวัดปราจีนบุรี
 • จ.พ.ร. – โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • จ.ภ. – โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • จ.ภ.ค. – โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร จังหวัดศรีสะเกษ
 • จภ.ชบ. – โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • จภ.ชร. – โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • จภ.ตง. – โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง
 • จภ.นศ. – โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • จภ.บร. – โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • จภ.ปท. – โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • จภ.พบ. – โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • จภ.พล. – โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • จภ.ม. – โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • จภ.ลบ. – โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • จภ.ลย. – โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย
 • จภ.สต. – โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล
 • จ.ม.ว. – โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น
 • จ.ร.
  • โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
  • โรงเรียนแจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ จังหวัดสงขลา
 • จ.ร.ภ. – โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด
 • จ.ว.
  • โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง
  • โรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จังหวัดชุมพร
  • โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
 • จ.ว.ค.
  • โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา
  • โรงเรียนจารย์วิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
 • จ.ว.ย. – โรงเรียนจระเข้วิทยายน จังหวัดขอนแก่น
 • จ.ศ.
  • โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” จังหวัดสกลนคร
  • โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี
  • โรงเรียนเจริญศรีศึกษา จังหวัดปัตตานี
 • จ.ศ.ว. – โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จ.ษ. – โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • จ.ส.
  • โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ จังหวัดนครสวรรค์
 • จ.ส.ว.
  • โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร จังหวัดบึงกาฬ
  • โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 • จ.อ.
  • โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี
  • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปาง
  • โรงเรียนจรรยาอิสลาม จังหวัดนราธิวาส

—end—

Back to top button