Wiki

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ส

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ส


 • ส.
  • โรงเรียนสา จังหวัดน่าน
  • โรงเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพฯ
 • ส.ก.
  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
  • โรงเรียนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
  • โรงเรียนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
  • โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา จังหวัดยโสธร
  • โรงเรียนบ้านสะกำ ธันวาศิลป์ จังหวัดปัตตานี
  • โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนโสกก่ามวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
  • โรงเรียนสาริกา จังหวัดนครนายก
  • โรงเรียนสกลวิทยา จังหวัดนครปฐม
 • ส.ก.จ. – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ส.ก.ช. – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • ส.ก.ธ. – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 • ส.ก.น.
  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  • โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า จังหวัดศรีสะเกษ
 • ส.ก.นศ. – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ส.ก.ป. – โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ส.ก.บ. – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ส.ก.พ. – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สก.พ. – โรงเรียนสะแกพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 • ส.ก.ภ. – โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ส.ก.ร.
  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
  • โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
 • ส.ก.ว.
  • โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา จังหวัดราชบุรี
  • โรงเรียนสกลวิสุทธิ จังหวัดสมุทรสงคราม
 • สก.ว.อ.
  • โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
 • ส.ก.ส. – โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ส.ข.
  • โรงเรียนสังขะ จังหวัดสุรินทร์
  • โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนสุขานารี จังหวัดนครราชสีมา
 • ส.ค.
  • โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร
  • โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
  • โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” จังหวัดราชบุรี
  • โรงเรียนสองห้องพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
  • โรงเรียนสระพังวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
  • โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี
  • โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
  • โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จังหวัดตรัง
  • โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ จังหวัดกระบี่
  • โรงเรียนสาคลีวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี
 • ส.ค.ณ. – โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร
 • ส.ค.พ. – โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 • ส.ค.ร. – โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ส.ค.ว.
  • โรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี
  • โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จังหวัดชลบุรี
 • ส.ง.ว.
  • โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก
  • โรงเรียนสักงามวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
 • ส.จ.
  • โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” จังหวัดปัตตานี
  • โรงเรียนสบจางวิทยา จังหวัดลำปาง
  • โรงเรียนสตรีจุลนาค กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ส.จ.พ. – โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 • ส.จ.ผ.
  • โรงเรียนสุขเจริญผล จังหวัดสุทรปราการ
  • โรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ
 • ส.ช.
  • โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย จังหวัดสมุทรสาคร
  • โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ จังหวัดพิจิตร
  • โรงเรียนสทิงพระชนูถัมภ์ จังหวัดสงขลา
  • โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
  • โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่
  • โรงเรียนสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
  • โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • โรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จังหวัดลำปาง
  • โรงเรียนสีหราชเดโชชัย จังหวัดขอนแก่น
 • ส.ชมน.๒ – โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒ จังหวัดชัยภูมิ
 • ส.ช.ว. – โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา จังหวัดอุดรธานี
 • ส.ช.ส. – โรงเรียนวัดชนะสงคราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • ส.ญ.
  • โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดระนอง
 • ส.ณ. – โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
 • ส.ด.
  • โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  • โรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี
  • โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
 • ส.ด.ว. – โรงเรียนส่องดาววิทยาคม จังหวัดสกลนคร
 • ส.ต.
  • โรงเรียนบ้านสระเตย จังหวัดลพบุรี
  • โรงเรียนสวนแตงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
  • โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ จังหวัดขอนแก่น
 • ส.ต.ม. – โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ส.ถ. – โรงเรียนสมถวิล กรุงเทพมหานคร
 • ส.ถ.ส. – โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น
 • ส.ท.
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
  • โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา
  • โรงเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
  • โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม จังหวัดนครนายก
 • ส.ท.ป.
  • โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ จังหวัดอุทัยธานี
  • โรงเรียนสกลทวาปี จังหวัดสกลนคร
 • ส.ท.ภ – โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก จังหวัดกรุงเทพฯ
 • ส.ท.ล. – โรงเรียนเทศบาล(1-4)ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ส.ท.ว. – โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ส.ท.ส. – โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ส.ท.พ. – โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ส.ธ.
  • โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
  • โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
  • โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โรงเรียนวัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนเสาธงวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • โรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสระบุรี
  • โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
  • โรงเรียนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส
  • โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม จังหวัดนครนายก
 • ส.ธ.๒ – โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ส.ธ.จ. – โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี
 • ส.ธ.น.
  • โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนสาธิตบางนา จังหวัดสมุทรปราการ
 • ส.ธ.พ. – โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 • สธ.พ.มบ. – โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
 • สธ.มก. – โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • สธ.มพ. – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
 • สธ.มร. – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
 • สธ.ร. – โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัดน่าน
 • ส.ธ.ว.
  • โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม
  • โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี
  • โรงเรียนสายธารวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
  • โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา จังหวัดนครพนม
 • ส.ธ.ศ.
  • โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนสหธาตุศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
 • ส.น.
  • โรงเรียนสายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
  • โรงเรียนสืบนทีธรรม จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จังหวัดพังงา
  • โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
  • โรงเรียนสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  • โรงเรียนสะนอพิทยาคม จังหวัดปัตตานี
 • ส.น.ค. – โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ
 • สนฐ. – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • ส.น.น. – โรงเรียนสารสาน์พัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • ส.น.พ.
  • โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
  • โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
 • ส.น.ว.
  • โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
  • โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
 • ส.น.ส โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
 • ส.บ.
  • โรงเรียนสีตบุตรบำรุง กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสหบำรุงวิทยา จังหวัดนครปฐม
  • โรงเรียนสหมิตรบำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล) จังหวัดนครนายก
  • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน
  • โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา จังหวัดสงขลา
  • โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จังหวัดปัตตานี
 • ส.บ.ว. – โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี
 • ส.ป.
  • โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
  • โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” พระนครศรีอยุธยา
  • โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง
  • โรงเรียนเสริมปัญญา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ส.ป.ค.
  • โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
 • ส.ป.น. – โรงเรียนสตรีปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ส.ป.พ. – โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
 • ส.ป.ร. – โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี
 • สป.ลบ. – โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี
 • ส.ป.ส. – โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ส.ผ.
  • โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี
 • ส.พ.
  • โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี
  • โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • โรงเรียนสุพรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
  • โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู
  • โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
  • โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
  • โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนสองพิทยาคม จังหวัดแพร่
  • โรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัดสงขลา
  • โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา จังหวัดกระบี่
  • โรงเรียนสาครพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
  • โรงเรียนสาครพิทยาคาร จังหวัดสตูล
  • โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง
  • โรงเรียนสถาพรวิทยา จังหวัดนครปฐม
  • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัดนราธิวาส
  • โรงเรียนบ้านสะพาน จังหวัดนครราชสีมา
 • ส.พ.ค.
  • โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
  • โรงเรียนสองครพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
  • โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม จังหวัดน่าน
  • โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 • ส.พ.ง. – โรงเรียนสตรีพังงา จังหวัดพังงา
 • ส.พ.ท.
  • โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • ส.พ.พ. – โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี
 • ส.พ.ย.
 • โรงเรียนสุรพินท์พิทยา จังหวัดสุรินทร์
 • โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา กรุงเทพมหานคร
 • ส.พ.ว. – โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา จังหวัดขอนแก่น
 • ส.พ.ศ. – โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร
 • ส.ภ.
  • โรงเรียนเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
  • โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี
  • โรงเรียนสุรินทร์ภักดี จังหวัดสุรินทร์
  • โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ส.ภ.๒ – โรงเรียนสภาราชินี ๒ จังหวัดตรัง
 • ส.ภ.ก. – โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • ส.ภ.ค. – โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ส.ภ.พ.
  • โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จังหวัดระยอง
 • ส.ม.
  • โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
  • โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี
 • สม.นญ – โรงเรียนวัดหนองใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • ส.ม.ป. – โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จังหวัดปทุมธานี
 • ส.มมส – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ส.มศว
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
 • ส.ม.ด. – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น
 • ส.ม.พ. – โรงเรียนสมิทธิพงษ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 • ส.ม.ว.
  • โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์
  • โรงเรียนสมานมิตรวิทยา จังหวัดนราธิวาส
 • ส.ย.
  • โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลา
  • โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสามบ่อวิทยา จังหวัดสงขลา
 • ส.ย.ร. – โรงเรียนวัดสันตยาราม จังหวัดนครนายก
 • ส.ร.
  • โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง
  • โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม
  • โรงเรียนวัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี
 • ส.ร.๒ – โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ (ประดู่พิทยาคม) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ส.ร.ค. – โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 • ส.รค. – โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล จังหวัดสุรินทร์
 • ส.ร.ธ. – โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร
 • ส.ร.น.
  • โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 • ส.ร.น.๒ – โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ จังหวัดนครราชสีมา
 • ส.รภ. – โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดตราด
 • ส.ร.ม. – โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง
 • ส.ร.ว.
  • โรงเรียนสำเร็จวิทยา จังหวัดสระแก้ว
  • โรงเรียนสินรินทร์วิทยา จังหวัดสุรินทร์
 • ส.ร.อ. – โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ จังหวัดสระแก้ว
 • ส.ล. – โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • สล.พ. – โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
 • สว.กจ. – โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • สว.กพ. – โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • สว.นภ. – โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 • สว.นศ. – โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • สว.พย. – โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา
 • สว.ภก. – โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • สว.รย. – โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จังหวัดระยอง
 • สว.รอ. – โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • สว.ลบ. – โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • สว.ศก. – โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • สว.สค. – โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 • สว.ยล. – โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จังหวัดยะลา
 • ส.ว.
  • โรงเรียนสว่างวิทยา จังหวัดตาก**
  • โรงเรียนสุคิรินวิทยา จังหวัดนราธิวาส
  • โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
  • โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
  • โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก
  • โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี
  • โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี
  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง
  • โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา
  • โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล
  • โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม
  • โรงเรียนสีดาวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร
  • โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนสร้างคอมวิทยา จังหวัดอุดรธานี
  • โรงเรียนสามพร้าววิทยา จังหวัดอุดรธานี
  • โรงเรียนสามหมอวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
  • โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • โรงเรียนสะพือวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
  • โรงเรียนสากเหล็กวิทยา จังหวัดพิจิตร
  • โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา จังหวัดพิษณุโลก
  • โรงเรียนสามโก้วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
  • โรงเรียนสังคมวิทยา จังหวัดหนองคาย
  • โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  • โรงเรียนสลกบาตรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
  • โรงเรียนสามผงวิทยาคม จังหวัดนครพนม
  • โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี
  • โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร จังหวัดน่าน
  • โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  • โรงเรียนสรรพยาวิทยา จังหวัดชัยนาท
  • โรงเรียนสิงหวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
  • โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา จังหวัดยโสธร
  • โรงเรียนแสนตอวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์
  • โรงเรียนสวายวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
  • โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี
  • โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จังหวัดสุรินทร์
 • ส.ว.๒ – โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
 • ส.ว.ค.
  • โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
  • โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
  • โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
  • โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
 • ส.ว.ค.๒ – โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ จังหวัดเชียงราย
 • ส.ว.บ. – โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน กรุงเทพมหานคร
 • ส.ว.ป. – โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • สวม. – โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ กรุงเทพมหานคร
 • ส.ว.ย.
  • โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสุวรรณวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี
  • โรงเรีนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 • ส.ว.ร. – โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ส.ว.พ.
  • โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
 • ส.ว.ว. – โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • สว.ว. – โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
 • สวศ. – โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
 • ส.ว.ส. – โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ จังหวัดเลย
 • ส.ศ.
  • โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด
  • โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร
  • โรงเรียนสุนทรศึกษา จังหวัดลำปาง
  • โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์
  • โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนสีชมพูศึกษา จังหวัดขอนแก่น
 • ส.ศ.๒
  • โรงเรียนสตรีศึกษา ๒ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ๒ จังหวัดตราด
 • ส.ศ.ม. – โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
 • ส.ศ.ว. – โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จังหวัดชลบุรี
 • ส.ษ. – โรงเรียนสามัคคีศึกษา จังหวัดตรัง
 • ส.ส.
  • โรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี
  • โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี
  • โรงเรียนวัดสีสุก กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา จังหวัดแพร่
  • โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
  • โรงเรียนสันติสุข จังหวัดเชียงใหม่
 • ส.ส.๒ – โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร
 • ส.ส.ก. – โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ส.ส.ช. – โรงเรียนเสสะเวชวิทยา กรุงเทพมหานคร (ปิดกิจการแล้ว)
 • ส.ส.ท. – โรงเรียนสายน้ำทิพย์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 • ส.ส.ป. – โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ส.ส.อ. – โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
 • สสพ. – โรงเรียนสารสาสน์พิทยา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 • ส.ห. – โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 • ส.ห.ป. – โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จังหวัดสิงห์บุรี
 • ส.ห.ร. – โรงเรียนแสงหิรัญ กรุงเทพมหานคร
 • ส.อ.
  • โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
  • โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย
  • โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
 • ส.อ.๒ – โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ จังหวัดสุโขทัย
 • ส.อ.ม. – โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา
 • ส.อ.ร.
  • โรงเรียนวัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนแสงอรุณ กรุงเทพมหานคร
 • ส.อ.ว. – โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
 • ส.อ.ศ. – โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ จังหวัดอุดรธานี
 • สาธิต อศ. – โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาอคาเดมี่ จังหวัดชลบุรี
 • สาธิต มข. – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • สาธิต มข. (ศศ.) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น
 • สาธิต มช. – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • สาธิต มน. – โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 • สาธิต มรภ.นฐ. – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • สาธิต มรภ.อย. – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สาธิต มศก. – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

—end—

Back to top button